Tuesday, April 22, 2014

Why FaCEVoc?

by Mercy Grace Riobuya

In its endeavor to increase vocation awareness in the parish, the Vocation Ministry will regularly contribute articles to Sinag Resureksyon, the official parish newsletter, beginning with this issue. This new series will feature vocation stories of priests, seminarians, and nuns who came from our parish; answer Frequently Asked Questions (FAQs) about the priestly and religious life; and highlight the various activities of the ministry.

The ministry adopted the term FaCEVoc as the name of this column in the newsletter. FaCEVoc stands for “Family and Community Encouraging Vocation,” which was the very theme adopted at the Vocation Summit held in November 2011 at the Diocese of Cubao. Aside from having almost the same name as that of a well-known social networking site, Facebook, to easily catch the reader’s attention, the ministry would also like to emphasize the role played by families and communities in encouraging vocations.

Families who are living models of the Catholic faith with their members attending Sunday Mass together may inspire a child to respond to God’s call. By allowing their children to be part of liturgical ministry as altar servers, lectors, and choirs, or be active in any church organization, parents already cultivate their children’s vocations and mold them to become better future leaders. Children raised in loving families and by generous parents are more open to offering themselves to God.

Conversely, the parish or community has great influence in encouraging vocations. Parish ministries and organizations provide opportunities for the youth to serve others whom they may eventually inspire and lead to -ward answering God’s call to the priesthood and religious life. Continuing formation programs that engage parishioners to deepen their faith nurture their vocations to service. Moreover, prayer helps much in creating and promoting a vocation culture in the parish.

The family and community not only act as seedbeds of vocation but also as places where vocation is nurtured and strengthened.

PARISH PRIEST'S CORNER | Pagkabuhay ni Kristo: Bagong Buhay Natin

ni Fr. Pong Del Rosario

Ang ng Pasko ng Pagkabuhay ay ‘di lamang lubhang banal at mahalaga para sa pandaigdigang Iglesia. Ito rin ay isang nata-tanging pagdiriwang para sa atin sapagkat ang ating parokya ay niloob ng Diyos na maipangalan at maisa-ilalim sa paggabay at pangangalaga ng Panginoong Muling Nabuhay.

Sa puso ng liturhiya ng Magdamagang Pagdiriwang ng Pagkabuhay ng Panginoon ay ginaganap natin ang Pagsasariwa ng mga Pangako sa Binyag kung saa’y ginagawa rin natin ang pagtatakwil kay satanas at ng kanyang mga gawain, kasinungalingan at pang-aakit. Ito ang tuwinang hamon sa pang araw-araw nating pamumuhay:

Ang MAGPASAKOP sa Diyos at MAGTAKWIL sa diyablo;

Ang SUMUNOD sa kalooban ng Diyos at lumayo sa pang-aakit at panunukso ng diablo;

Ang TUMANGGAP sa liwanag, pag-ibig, katotohanan at buhay ng Diyos, at tumanggi sa dilim, galit, at
kasinungalingang galing sa diyablo.

Tayo’y ginawang mga anak ng liwanag ng muling-pagkabuhay ng Pangi-noong Hesukristo. Tayo’y binago na, nilinis na ng tubig ng Binyag at inilig-tas na ng Katawa’t Dugo ni Kristo sa Eukaristiya. May kakayahan na tayong magbagong-buhay, magpatawad, mag-ing malaya sa paglilingkod, magbuklod at magbuo ng sambayanang Kristiyano.

Tayo’y hinango na ng Panginoong Muling Nabuhay mula sa dilim, kasalanan at kamatayan. Huwag na tayong umurong. Huwag na tayong bumalik sa dati. Huwag na tayong magpadaig sa mga luma nating kahinaan at kasalanan.

Mga kaibigan, kaparokya, kapamilya, mga nakatatanda’t kabataan, mga magulang, at mga kapitbahay:

Maging sanhi at pasimuno tayo ng pagbabago at pagbangon ng ating parokya, ng ating pamayanan.

Pagningningin natin ang liwanag ni Kristo sa ating kababaang-loob, paggagalangan, paglilingkod, pagpapatawaran, pagtataguyod, at pagpapalitaw ng magandang pagkatao at kabutihan ng bawat isa.

Isa pong maligaya, mapagpala, mapagpanibagong PASKO ng Pagpapakasakit, Pagkamatay at Muling-Pagkabuhay ng PANGINOONG HESUKRISTO sa inyong lahat!

BALITANG PAROKYA | Holy Heroes Formation sa ROLP

nina Jordeene Sheex Lagare at Angelli Tugado

Bilang bahagi ng pagdiriwang sa Taon ng mga Layko (2014), nagsagawa ng Holy Heroes Formation Workshop sa parokya noong 30 Marso 2014, 1:00 n.h. hanggang 7:00 n.g.

Sa pangunguna ng core group ng Formation Ministry, layunin ng workshop na ito, na dinaluhan ng halos 30 miyembro ng ROLP Parish Pastoral Council, na imulat at hubugin ang puso’t isipan ng bawat isa tungo sa pagpapalawig ng kanilang pananampalataya.

Nahahati sa apat na paksa ang naturang formation: Lay Your Heart to be Holy, Lay Down Your Life to be a Hero, Lay the Foundation of the Holy Heroes, and Lay Out Your Heart and Mind… Your Whole Life. Binigyan diin ang ilang batayang aspeto ng buhay-Kristiyanong Katolika: ang sakramento ng pagbibinyag, na nagpapatibay ng pagiging minamahal (beloved) ng Diyos; ang sakramento ng kumpil, tawag sa pagtanggol ng katotohanan at pananampalataya; si Maria, Ina ng Diyos bilang modelo ng pagiging banal na bayani, at ang tawag sa pagsasabuhay ng mga halagang Kristiyano nang may buong tapang at lakas sa kabila ng mga ka-hinaan. Kakayanin natin sa pagtutulungan o “bayani-han” at sa biyaya ng Diyos.

BALITANG PAROKYA | Youth Fusion 2.0, Matagumpay na Idinaos

ni Dianne Orendain

Mahigit 60 kabataan mula sa iba-ibang organisasyon ang nagtipon sa “Youth Fusion 2.0: Reawakening the Faith” noong 15 Marso 2014 sa ating parokya. Layunin ng nasabing aktibidad na pagtibayain at alaganapin ang maagang paglingkod sa Diyos at sa simbahan, at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa pagiging tunay na Katoliko.

Ibinahagi ni Fr. Pong del Rosario ang naging buhay nina Sta. Maria Goretti at San Pedro Calungsod. Sa murang edad, naipamalas nila ang tunay na pagnanais na maglingkod sa Diyos. Sila ri’y mabubuting huwaran ng kalinisan ng kalooban. Hinikayat ni Fr. Pong ang bawat kabataan na sundin ang mabuting halimbawa ng dalawang santo bilang kabataan, pag-asa ng bayan, at lingkod ng Simbahan.

BALITANG PAROKYA | 'Sang Dosena sa 'Sang Taon, Inilunsad

ni Jordeene Sheex Lagare

Makaraan ang dalawang piyesta, muling naglungsad ng isang fund-raising activity ang ating parokya noong 2 Marso 2014, sa misa nang ika-10 ng umaga.

Pinamagatang "'Sang Dosena sa ‘Sang Taon", isa itong direct solicitation sa bawat pamilya, indibidwal, o grupo na hinihiling na magbigay ng isang libong piso (Php1,000) buwan-buwan upang makabuo ng labing dalawang piso (Php12,000) sa loob ng isang taon.

Ang nabuong halaga ng perang malilikom buwan-buwan ng naturang gawain ay ibubunyag kada buwan. Gagamitin ang pondo para sa simbahan sa mga sumusunod: mga espiritwal na gawain, mga gawaing nagpapatibay ng  stewardship, pagpapanatili ng kaayusan at ganda ng ating parokya, pangangalaga ng mga pasilidad sa parokya, at mga gastusin sa pamamahala ng ating simbahan.

Mula nang simulan ang naturang fund raising, nakalikom na sa ngayon ang ating parokya ng P150,000.

Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya; kay Via Tanglao, Parish Pastoral Council Coordinator; kay Dollie Basa, Finance Committee Coordinator; o sa mga kawan leaders: Kawan 1 – Leslie Mendezabal, Kawan 2 – Jingle Angsantos, Kawan 3 – Malou de Guzman, Kawan 4 – Vicky del Rosario, Kawan 5 – Rose Vinarao, Kawan 6 – Wilma Mistiola, Kawan 7 – Cristy Dumol, Kawan 8 – Nelly Gonzales, at Kawan 9 – Lynn Teodosio.

BALITANG PAROKYA | Street Mass, Ibinalik

ni RonRon Siervo

Makalipas ang halos isang taon, ibinalik ang pagsasagawa ng street mass sa ating parokya noong 10 Enero 2014. Ginaganap ito tuwing Biyernes at Sabado sa ganap na ika-anim at kalahati ng gabi.

Layunin nito na ilapit si Hesus sa ating mga kabarangay lalung-lalo na sa mga taong walang oras na pumunta sa simbahan at nakalilimot sa kanilang pananampalataya.

Sa pamamagitan ng street mass, nailalapit din ang mga tao sa ating parokya at sa ating kura paroko na si Fr. Pong Del Rosario. Ang pagdadaraos ng misa sa kalsada ay pinangungunahan ng “core group” ng Munting Simbahang Kapitbahayan (MSK).

UNAWAIN NATIN | Katesismo sa Bagong Credo: Artikulo 11 hanggang 12

ni Riza Rollo

And I look forward to the Resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen.

Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos Ama na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isa sa mga pagkakataong ito ay ang pananalig natin kay Jesus. Ayon sa Juan 6:40, “Sapagkat ito ang kalooban ng ak-ing Ama: ang lahat ng makakakita at manalig sa Anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila’y muli kong bubuhayin sa huling araw.”

Kung naniniwala tayo kay Jesus habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa, muli Niya tayong bubuhayin sa huling araw upang ating makamit ang buhay na walang hanggan.

Ipinagkaloob Niya sa atin ang kanyang Bugtong na Anak upang ilayo sa kapahamakan at mahalin nang sa ganoon, magkaroon pa rin tayo ng buhay na walang hanggan. Sa simula pa lamang, nakita natin na nais ng Diyos Ama na makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sabi sa Juan 3:16, “Gayon na lamang ang 
pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang Bugtong na Anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Ngunit minahal tayo ni Jesus. Inialay Niya ang sariling buhay. Siya ang naging daan natin para mas mapalapit tayo sa Kanya. Ngayon, ito ang sumisimbolo sa Eukaristiya na tinatanggap natin para makamit ang kalooban ng Panginoon.

Isinasaad din sa Mateo 25:34 na kapag dumating na ang araw na iyon, “Sasabihin ng Hari, halikayo, mga pinagpala ng aking Ama! Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan...” Kung naniniwala tayo kay Jesus, tiyak na ipinaghahada Niya tayo ng ating titirhan sa langit at doon mananahan kapiling ang Panginoon.

Ang buhay na walang hanggan ay nangangahulugan ng buhay na may ibayong anyo ng Espiritu ng Diyos patungo sa lubos na kaganapan ng bawat dimensiyon ng ating pangkasalukuyang buhay sa mundo. Sa pamamagitan ng Kamatayan at Mul-ing Pagkabuhay, binuksan ni Kristo ang pintuan sa langit. Binuksan niya ito sa pamamagitan ng pagmamahal Niya sa atin. Ang bunga ng pagmamahal na ito ay ang Eukaristiya na ating tinatanggap na siyang daan sa buhay na walang hanggan.

Source: Juan 3:16, 6:40; Mateo 25:34; Vatican II GS 38, KPK 2060