Thursday, November 8, 2007

Sacramentum Caritatis: Sakramento ng Pag-ibig

Ang dokumentong ito ay isang pagsisikap na lagumin at ipaliwanag ang mga importanteng mensahe ng Santo Papa Benito XVI mula sa Sacramentum Caritatis.

Noong Pebrero 22 ng taong ito, sinulat ni Santo Papa Benito XVI ang Sacramentum Caritatis (Sacrament of Love) upang ipahayag ang kahalagahan ng Eukaristiya bilang puno at hantungan ng buhay at misyon ng Simbahang Katoliko. Ang Sacramentum Caritatis ay ang ikalawang dokumento na sinulat ng Santo Papa tungkol sa pag-ibig. Kung maaalala natin noong nakaraang taon ay sinulat ng Santo Papa ang Deus Caritas Est (God is Love).

Hinihikayat ng Santo Papa ang lahat ng mga nananampalatayang Katoliko na palalimin ang kanilang pag-unawa sa kaugnayan ng misteryo, liturhiya at ng makabagong pagsamba na nagmumula sa Banal na Eukaristiya bilang sakramento ng pag-ibig. Dapat tandaan na ang buhay na Eukaristiyang pananampalataya ay nagdudulot ng pagpapalalim ng ating pakikibahagi sa misyon ni Kristo dito sa mundo.

Misteryo ng Pananampalataya

Ang Eukaristiya ay isang misteryo ng pananampalataya. Ipinahahayag sa banal na misa ng mga pari ang pagkamangha sa pagpapalit ng tinapay at alak sa katawan at dugo ni Kristo. Sa Eukaristiya, ibinibigay ng Panginoong Hesus ang Kanyang buong sarili at dakilang pagmamahal.

Ang Banal na Santatlo at ang Eukaristiya

Ang doktrina ng Banal na Santatlo (Ama, Anak at Espiritu Santo) ay binubuo ng tatlong katotohanan: (1) na ang Diyos ay iisa, (2) sa tatlong magkakaiba at (3) magkakapantay na Persona. Ito ay isang misteryo, hindi lamang dahil ang iisang Diyos ay may tatlong persona, ngunit dahil din sa Siya ay walang-hanggang PAG-IBIG. Ipinakikita sa Eukaristiya ang kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos sa tao, mula sa paglikha at pag-aalaga ng Diyos Ama, sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus upang matubos tayo sa kasalanan, at ang pananahan ng Espiritu Santo upang tayo ay pabanalin. Ang “misteryo ng pananampalataya” ay ang misteryo ng pag-ibig ng Banal na Santatlo.

Hesus ang Kordero ng Diyos

Ang pagkamatay ni Kristo sa krus ay ang katuparan ng pagtalikod ng Diyos sa kanyang sarili upang itaguyod at iligtas ang sangkatauhan. Sa eukaristiya ipinahahayag ng pari “Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tatanggap sa kanyang piging.” Sa pagbibigay ni Hesus ng kanyang buong sarili, binigyang katuparan niya ang pangakong kaligtasan ng Diyos sa tao.

Ang Espiritu Santo at ang Eukaristiya

Ang Espiritu Santo ay gumagalaw na mula pa nung likhain ng Diyos ang mundo, sa paglilihi kay Hesus ng Birheng Maria, sa pagtupad ni Hesus ng kanyang misyon, at sa pagdapo niya sa mga Apostoles noong Pentekostes. Ang Espiritu Santo ang Siyang nagpapahintulot sa pagbabago ng tinapay at alak upang maging katawan at dugo ni Kristo.

Ang Eukaristiya at ang Simbahan

Dapat maunawaan na ang Simbahang tinutukoy dito ay ang mga tao at hindi istruktura. Sa pagkamatay ni Hesus sa krus, itinatag Niya ang Simbahan bilang kanyang kabiyak at katawan. Ang Simbahan ay nagsisilbi ring tanda at instrumento ng matalik na pakikipag-ugnay sa Diyos at ng pagkakaisa ng buong sangkatauhan (GS, 42). Ang buong Simbahan na nakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay pinag-iisa ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Eukaristiya.

Ang Eukaristiya at mga Sakramento

Ang sakramento ay isang materyal na tanda na nagkakaloob ng grasya, binibigyang-bisa ang isinasagisag nito, at nagbubunga ng grasya sa pamamagitan ng isinasagisag na grasya. Ang mga sakramento ay tumutulong na ipaliwanag kung paano maaaring kumilos ang grasya ni Kristo sa atin. Ang lahat ng mga sakramento na ating tinatanggap ay may malapit na kaugnayan sa Eukaristiya. Ang mga sakramento ay pinag-iisa at humahantong sa Eukaristiya.

  1. Binyag at Kumpil

Tayong lahat ay sinilang na makasalanan at nasa isang kalagayang taliwas sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay naliligtas sa kasalanan at nagiging mga lehitimong anak ng Diyos. Sa kumpil naman ipinagkakaloob sa atin ang biyaya ng Espiritu Santo upang maging patuloy na saksi ng Mabuting Balita ng Panginoon. Ang binyag at kumpil ay nagiging perpekto sa pagtanggap sa Eukaristiya.

Sa pagtanggap ng binyag at kumpil, ang tao ay nagiging bahagi ng malaking pamilya ng Diyos. Kaya’t nais ng Santo Papa na bigyang halaga ang mga sakramentong ito ng bawat Kristiyanong pamilya. Ang bawat pamilya ay dapat na maging saksi sa pagtanggap ng mga sakramento ng mga miyembro nito, at suportahan ang paglago ng kanilang Kristiyanong pananampalataya.

  1. Sakramento ng Pagbabalik-loob

Ang mga nananampalataya ay naiimpluwensiyahan ng kultura ng pagwawalang-bahala sa kasalanan at pangangailangan na maging banal upang maging karapat-dapat sa pagtanggap kay Kristo sa banal na Eukaristiya. Ang sakramento ng pagbabalik-loob, o pagkukumpisal sa pari, ay nagsisilbing lunas upang upang maituwid ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang pagmamahal sa Eukaristiya ay nagdudulot ng higit na pagpapahalaga sa sakramento ng pagbabalik-loob.

  1. Pagpapahid ng Langis

Sa Eukaristiya ipinakita ni Hesus kung paanong ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay ay bunga ng kanyang dakilang pagmamahal. Sa sakramento ng pagpapahid ng langis naman ay ipinakikita ang pakikiisa ng mga maysakit sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buong sarili para sa kaligtasan ng lahat.

  1. Banal na Orden

Ang kaugnayan ng Eukaristiya sa sakramento ng banal na orden ay nasasaad sa sinabi ni Hesus, “Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin” (Lk 22:19). Sa paglilingkod ng pari sa kanyang ministeryo ipinakikita niya si Kristo bilang pinuno at pastol.

Hinihikayat ang lahat ng mga Kristiyanong pamilya at pamayanan na suportahan ang paglago ng bokasyon sa pagpapari at pagiging relihiyoso.

  1. Kasal

May espesyal na kaugnayan ang Eukaristiya at ang sakramento ng kasal. Ang buong Kristiyanong pamumuhay ay marka ng pagmamahal ni Kristo at ng Simbahan na Kanyang kabiyak. Pinatatatag ng Eukaristiya ang pag-iisang-dibdib ng mga ikinakasal upang ito ay maging kasintatag ng ugnayan at pagmamahalan ni Kristo at ng kanyang Simbahan.

Ang Eukaristiya at Eskatolohiya

Ang bawat pagdiriwang ng Eukaristiya ay humahantong sa pagtitipong eskatolohikal, o sa katapusan, ng buong bayan ng Diyos. Namatay si Kristo upang ang lahat ng sumusunod sa kanya ay magkamit ng “buhay na walang hanggan” (Mc 10:30). Ang pag-aalaala sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng Eukaristiya ay nagpapalakas sa ating pag-asa sa buhay na walang hanggan at makatagpong muli ang mga nauna na sa atin sa langit.

Ang Eukaristiya at ang Birheng Maria

Ang biyaya ng Diyos sa atin ay nabigyang katuparan sa katauhan ni Birheng Maria. Sa kanyang buong buhay sa lupa, ipinakita ni Maria ang kanyang pagsang-ayon at pakikibahagi sa pagliligtas ng Diyos sa tao. Katulad ng pagtanggap ni Maria sa Diyos, nawa’y tanggapin din natin si Kristo sa Eukaristiya.

Sanggunian:

  1. Post-Synodal Apostolic Exhortation SACRAMENTUM CARITATIS of the HOLY FATHER BENEDICT XVI to the bishops, clergy, consecrated persons and the lay faithful on the Eucharist as the source and summit of the Church’s Life and Mission. 2007. http://www.vatican.va
  2. Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko. 2000. Catholic Bishops Conference of the Philippines
  3. Garcia, Rev. William. Renewal for Lay Liturgical Ministers. 2007

ni Christina Maureen Salang

Barangay and SK Elections Candidates Forum

Ang Santo Rosaryo

Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosaryo. Ipinagdiriwang ito upang ipagdangal ang Birheng Maria. Halos 1,200 taon na rin ang nakalilipas nang unang isagawa ng mga Katoliko sa iba’t ibang panig ng mundo ang pagdarasal ng Santo Rosaryo. Ang Santo Rosaryo ay nagsimula noong ika-19 na siglo, kung saan ang mga monghe mula sa Ireland ay bumibigkas ng 150 salmo ng bibliya bilang pangunahing papuri nila sa Diyos. Subalit, sadyang mahirap bigkasin at sauluhin ang 150 salmo sa bibliya, dahilan sa hindi makapagpalimbag ng mga kopya nang mga panahong iyon. Dahil dito, pinalitan ng mga mamamayan ng 150 Ama Namin ang 150 salmong galing sa bibliya.

Naging popular ang debosyong ito, kaya naman lumikha ang mga mamamayan ng isang bagay o gamit bilang gabay sa kanilang pagdarasal. Noong una, 150 maliliit na bato ang inilalagay nila sa kanilang mga bulsa, at habang sila ay nananalangin ay binibilang nila ito sa kanilang bulsa. Subalit ang pamamaraang ito ay sadyang mahirap at komplikado, kaya’t gumamit sila ng isang manipis na lubid na may 50 buhol (ginagamit ito ng 3 beses upang maging katumbas ng 150 panalangin). Sa kalaunan, gumamit sila ng lubid na may maliliit na kahoy.

Pagkalipas ng ilang taon, ang mga monghe galing sa Ireland ay naglakbay sa buong Europa at pinalaganap ang debosyon ng Santo Rosaryo. Ang pagdarasal ng 50 “Angelic Salutations” (Ang unang bahagi sa pagdarasalng Aba Ginoong Maria) ang nagging batayan ng mga relihiyoso noon sa pagdarasal gamit ang piraso ng kahoy o buhol sa lubid, bilang kanilang gabay.

Hindi kalaunan, lumaganap ang pagdarasal ng Santo Rosaryo sa pamumuno ni Blessed Alan de Rodre, isang Dominikano. Ang mga dasal ay nahahati sa 10 at sumisimbolo ito sa 10 dekada. Sa 10 dekada dadasalin ang “Aba Ginoong Maria” bago ang isang panalangin ng “Ama Namin”.

Noong taong 1700, ang mga kaisipang ginamit sa Santo Rosaryo ay kwento ng buhay ni Hesukristo. Si St. Louis de Montfort ay lumikha ng mga kwentong tutugma sa bawat dekada ng rosaryo. Ang mga kwentong ito ay nahati sa kasiyahan, kalungkutan at kagalakan”, na sumisimbolo bilang mga misteryo ng rosaryo. Ngunit noong 2002, ang mahal na Santo Papa Juan Paulo II ay nagdagdag ng 5 pang misteryo na tinawag na mga “misteryo ng liwanag”.

Ang pagdarasal ng Santo Rosaryo ay isang banal na pag-aalay ng papuri at pasasalamat hindi lamang sa Mahal na Birheng Maria kundi sa Poong Maykapal. Ang debosyong ito ay ating panatilihin, at tingnan ang pagdarasal ng Santo Rosaryo hindi bilang isang obligasyon ngunit isang matamis na pag-aalay ng mga dalangin sa Panginoon.

Hango mula sa “A Brief History of the Rosary” ni Dan Rudden

http://www.erosary.com/rosary/about/history.html

ni Rheciel Belen

Kasalang Simbahan

Labing-isang mga magsing-irog ang nakibahagi sa Kasalang Simbahan na naganap noong Agosto 25, 2007. Ang kasal ay pinamunuan ng ating kura paroko na si Fr. Ronald Macale.

Matapos ang kasal ay nagkaroon ng reception na idinaos sa roofdeck ng parish center. Doon isinagawa ang mga tradisyonal na gawain tuwing may kinakasal gaya ng paghahati ng cake, pag-inom ng alak at picture taking. Masayang-masaya ang mga ikinasal dahil ang kanilang pagsasama ay may basbas na ng Diyos sa pamamagitan ng Simbahan.

Ang Kasalang Simbahan ay matagumpay na idinaos sa tulong ng Family and Life Ministry at ng lahat ng mga organisasyon na kabilang dito.

ni Leslie Mendezabal

Blessing of Pets

The Recyclable Show

Isang maganda at matagumpay na fashion show ang naganap noong Setyembre 16 sa Quezon City Performing Arts Theater na pinamagatang "The Recyclable Show". Ito ay isang fundraising activity para sa pagpapatayo ng patio ng ating simbahan.


Itinampok dito ang mga sari-saring kasuotang gawa sa recyclable materials tulad ng mga kubyertos na gawa sa plastik, paper plate, straw at compact disc. Ngunit may malaking bahagi rin ng programa na nagtuon ng pansin tungkol sa kahalagahan sa pangangalaga ng kalikasan.
Ang tagumpay ng programang ito ay naisakatuparan sa pamumuno ng Mother Butler Guild (MBG), at sa tulong ng mga kabataan at mga magulang ng
Infant Jesus Learning Academy at sa lahat ng mga nanood.

ni Angeline Papa

Thursday, August 9, 2007

Announcements

TO: All coordinators of church organizations

FROM: PPC Secretary

RE: ELECTION OF NEW SET OF OFFICERS

As per instruction of Fr. Ronald, I would like inform everyone that by October 2007, a new set of officers should have been elected for your organization. Elections should follow the process as stated in your organizational by-laws.

In the event that your organization does not have any by-law specifying how your officers are to be elected, your members may opt to nominate those they judge to be fit to lead them. Nominations may be done through secret ballot in sealed envelopes. The unopened ballots are to be collated and submitted to Fr. Ronald. From those nominated, Fr. Ronald will appoint those he determines to be appropriate for the task.

Setting the month of October as the deadline will give the new set of leaders the time to prepare to assume their positions at the beginning of 2008. The period these officers will serve may also be defined by the by-laws; otherwise, these officers are to serve for a period of one year. They may be re-elected or re-appointed for another year. Maximum number of years of service should not exceed three years.

It will be very much appreciated if you can then provide me with the list of new officers as this becomes available.


Thank you for your cooperation.


Joy V. dela Cruz

PPC Secretary


N O T E D:


Fr. Ronald M. Macale

Parish Priest

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Basic Formation for new members of Lectors and Commentators Guild - August 25, 8:00 am to 4:00 pm at Lantana, Cubao, Quezon City

Basic Formation for new members of Special Ministers of Holy Communion & Ministry of Greeters & Collectors- August 26, 8:00 am to 4:00 pm at Lantana, Cubao, Quezon City

Street mass - every Tuesday and Thursday, 6:30 pm

Please support “Balik-Alay sa Panginoon Program” - envelopes are available at MGC table and at parish office

For all those interested to join Multimedia Advocates for Creative Evangelization (MACE), please leave your name and contact nos. at parish office or approach any MACE member

Birthday ko, Sayaw naman tayo!

Naging makabuluhan at masaya ang nakaraang pagdiriwang ng kaarawan ng aming pinakamamahal na kura-paroko na si Fr. Ronald Macale noong ika-22 ng Hunyo, 2007 na ginanap sa Kowloon House, West Avenue, Quezon City sa ganap na 8:00 ng gabi. Ang nasabing pagdiriwang ay dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan, kamag-anak, at mga nagmamahal kay Fr. Ronald. Naroroon din ang kaniyang pinakamamahal na ina na si Nanay Ading, ang kaniyang mga kapwa pari na sina Fr. Totit Vita, Fr. Rey Mission, Fr. Louie Caupayan, Fr. Ezer Navarro at Fr.Teody Taneo. May mga bisita rin galing sa dating parokya na kung saan naging dating kura paroko si Fr. Ronald, sila ay nagmula sa Parish of the Lord of Divine Mercy at ang Sto. Cristo de Bungad, kung saan kasalukuyan ding kura paroko si Fr. Ronald.

Ang pagdiriwang ay sinimulan sa isang mensahe ng pasasalamat ni Fr. Ronald sa lahat ng nagsipaghanda at nagsipagdalo sa kaniyang kaarawan. Pagkatapos, ay sinimulan ng pagsasayawan ng mga panauhing pandangal at mga nagsipagdalo.

Ilan sa mga nagpakitang-gilas din sa pagsasayaw ay ang mga organisasyong MBG, CWL at ME na naghanda ng kanilang mga sayaw, na lubos na nagbigay ng kasiyahan sa mga nagsipagdalo.

Sa pangalawang bahagi ng programa ay mga inihandang video presentation ng grupong MACE sa pangunguna nina Joy dela Cruz at Maui Salang. Ang naturang presentation ay ang mga mainit na pagbati at pasasalamat ng mga malapit na tao kay Fr. Ronald at mga larawan niya mula pagkabata hanggang sa siya ay maging pari. Nagbigay din ng kasiyahan sa naturang pagdiriwang ang pamimigay ng iba’t ibang papremyo sa mga nagsipagdalo.

Ang gabing iyon ay natapos na naging makulay at lubhang kasiya-siya sa walang humpay na sayawan at indakan ng mga taong nagsipagdalo, na nagbigay ng kasiyahan sa pinakamahalagang araw para sa aming kura-paroko.

Ang kaarawang ding iyon ni Fr. Ronald Macale ay isa ring paraan upang siya ay pasalamatan sa kaniyang pagsisikap para sa ikauunlad ng parokya.

Ang nalikom na salapi sa naturang pagdiriwang ay mapupunta sa Parish Construction Fund.

Ito ang ilan sa mga larawan nung kaarawan ni Fr. Ronald:
===
by Rheciel Belen

Penitential Dawn Procession

Ang Penitential Dawn Procession ay ang pag-ikot ng mahal na birhen sa mga kawan kung saan nagdarasal ng Sto. Rosaryo ang mga nagsisipagdalo at kumakanta ng mga awit para kay Maria. Pagkatapos ay pupunta sa simbahan upang ipagdiwang ang banal na misa.

Ito rin ay isang paraan upang bigyang pugay ang ating mahal na birhen.

Noong nakaraang ika-5 ng Mayo, 2007, nagsimula ang penitential dawn procession sa Kawan 5 sa ganap na 5:00 ng umaga, at nasundan muli sa mga unang sabado ng buwan: noong ika-2 ng Hunyo sa Kawan 7 at ika-7 ng Hulyo sa Kawan 3. Ang mga nabanggit na mga nakaraang penitential procession ay naidaos ng maayos at dinaluhan ng maraming tao.

===
by Leslie Mendezabal

A Paltokian in New York

On May 3, 2007, our fellow-Paltokian Ms. Donie Lee flew off to the city that never sleeps - not to watch a Broadway production, see the famous Statue of Liberty, join the stampede on the sale day of Macy’s, take pictures of the Times Square, the Trump Tower, the gloomy site where the Twin Towers used to stand, now known as Ground Zero, etc. It’s interesting that while almost everyone who visits there dives into the city’s amazing attractions, drowning themselves in the dazzling sights and sounds that make New York one of the favorite tourist destinations in the world, Donie is there for a totally different reason. She is not one of those “almost everyone”.

New York , New York ! To be a nun in New York may seem like a paradox. But it is not an unrealistic concept, not when a person is driven with all the passion and zeal, which are the very things that will fulfill Donnie’s aspiration to be God’s lady.

The following is her message to us, her fellow ROLP parishioners:

I am leaving not because I am quitting but because I'm going to a place where God has called me. I am joining the Parish Visitors of Mary Immaculate Community. It's a congregation of contemplative-missionaries whose main apostolate are home-to-home visitation and catechesis.

ROLP is already a part of me. No distance or time could make me forget this parish. This is where I was baptized and confirmed. This is where I received my spiritual nourishment in the Eucharist. This is where I grew up and matured spiritually. I will surely miss ROLP, especially waking up to the music of mass being celebrated (I live just right next to the church) and sleeping hearing all kinds of activities being held both inside the church and the formation center. I will miss everyone - the regular mass goers, my junior and fellow legionaries, Vocation Ministry meetings, EXECOM and PPC meetings, operating the projector, rushing and trying to meet all deadlines with the MACE people and my family of course! Oh, how I'll miss everyone and everything!

I pray that there will be more youth who will respond to God's call to the priestly and religious vocation. I pray that we will also be blessed with holy parents that will rear God-fearing children. I pray for the parish, that it grows, not only in structure but more importantly, but also in terms of the number of parishioners. May their hearts be filled with love of God, compassion for their neighbors and zeal to serve our Lord.

I hope you pray for me, too, and for all seminarians, brothers and sisters undergoing formation. Let's pray for our priests especially Fr. Ronald. Let's give our support to him. He's our pastor, he will lead us to our true Shepherd.

God bless us all and I hope to see you all again someday!

Donnie Lee

Donnie, on behalf of everyone from ROLP, we at the Sinag Resureksyon hope that your involvement in various pastoral work here at ROLP – as Former Vocation Ministry Coordinator (appointed by Fr. Ronald Macale), member of Legion of Mary (LOM) and the Multimedia Advocates for Creative Evangelization (MACE) – have prepared you adequately for this profession. We are proud of you and we will be praying for you, indeed. And when you come back here, we hope to see you looking oh so fine in your blue and white nun’s habit. You go, sister!

===
by Claude Despabiladeras

Prusisyon: Paghahanda at Pagdiriwang


Idinaos ang isang seminar tungkol sa prusisyon noong ika-14 ng Hulyo, 2007 sa ikalawang palapag ng ating parish center. Pinangunahan ito ng may-akda ng librong Prusisyon: Paghahanda at Pagdiriwang, na si Bro. Mike delos Reyes. Dinaluhan ito ng ating kura paroko na si Fr. Ronald at resident guest priest na si Fr. Totit, mga miyembro ng iba’t-ibang organisasyon at mga may-ari ng mga imahen sa ating parokya.

Tinalakay sa naturang seminar ang prusisyon sa loob ng liturhiya, ngunit binigyan niya ng pansin ang prusisyon na ginaganap tuwing Semana Santa. Inilarawan niya ang prusisyon bilang isang gumagalaw na katekesis at isang bigkis na nagbubuklod sa iba’t-ibang anyo ng mga panata ng mga Katolikong Pilipino. Ito rin ay nakakatulong sa pagpapayaman ng espirituwalidad ng mga tao. Binigyang diin din na ang parangal na iniuukol sa mga imahen ay patungkol sa banal na kinakatawan nito, at hindi nakasalalay sa kabanalan o kapangyarihan ng imahen. Kaya mahalaga ang wasto at angkop na paglalarawan sa mga ito. Dapat nating maintindihan na ang prusisyon ay isang paglalakbay kasama at kasunod ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ngunit hindi dapat na gawing pamalit sa mga liturhiya ng Mahal na Araw.

Napag-alaman ni Bro. Mike na ang prusisyon ng “Pasyon, Pagkamatay at Paglilibing kay Kristo” ay ginagawa dito sa ating parokya tuwing Biyernes Santo lamang. Iminungkahi niya na magkaroon ng prusisyon tuwing Miyerkules Santo; ito ang prusisyon ng “Pagpapakasakit ni Hesus”. At ang “Paglilibing kay Kristo” lamang ang dapat gunitain tuwing Biyernes Santo. Nagbigay siya ng panukalang hanay ng mga imahen na dapat isama tuwing iyerkules at Biyernes. Dapat daw na maintindihan na kailangang hiwalay ang paggunita sa Pasyon at Paglilibing ng ating Panginoong Hesus. Ipinahayag din niya ang pangunahing hanay sa Prusisyon ng Salubong. Iminungkahi rin niya ang pagkakaroon ng dakilang prusisyon ng Pagkabuhay na dapat gawin sa Linggo ng Pentekostes.

Natapos ang seminar sa pagpapaalala ni Bro. Mike na ang prusisyon ay dapat gawing panalangin, sa halip na manalangin lamang habang nagpruprusisyon.

===
by Joy Dela Cruz

Kilalanin si Fr. Totit

Marahil ay napansin na ninyo nitong nakaraang buwan ang bagong pari sa ating parokya. Siya ay si Fr. JC Omar Socrates Tagum Vita II, o Fr. Totit, kung siya’y karaniwang tawagin. Siya ay panganay sa anim na mga supling nina Cielito at Wilma Vita. Ipinanganak siya noong Agosto 5, 1972 sa bayan ng Legaspi sa Albay. Sa kanilang magkakapatid ay si Fr. Totit lamang ang naging pari, dahil sa impluwensiya ng kanyang ama, na isang taong malapit sa Diyos. Paniniwala ng kanyang ama na ialay ang kanyang panganay na anak sa Diyos. At walang pag-aatubili namang sumunod ang batang si Totit. High school pa lamang siya ay pumasok na siya sa seminaryo, sa Our Lady of Pe├▒afrancia Minor Seminary sa bayan ng Sorsogon. Nag-aral siya ng Pilosopiya sa Mater Salutis College Seminary sa Legaspi City, at Teolohiya sa Holy Rosary Major Seminary sa Naga City. Mabuti ang Panginoon sapagkat pinalad naman si Fr. Totit na maging isa sa dalawang naging pari mula sa tatlumpu’t apat na pumasok sa minor seminary sa kanyang pangkat. Siya ay inordinahan noong Enero 16, 1999.

Nang ma-ordinahan bilang pari, si Fr. Totit ay unang nagsilbi bilang Parochial Vicar sa St. Gregory the Great Cathedral sa Legaspi City sa loob ng isang taon. Naatasan din siya na maging secretary at notary sa Diocesan Chancery ng Diyoseses ng Legaspi. Matapos ang dalawang taong paglilingkod sa chancery, siya ay naging Parochial Vicar sa mga parokya ng St. John the Baptist sa bayan ng Camalig, at sa Sts. Peter and Paul sa bayan ng Polangui, lalawigan ng Albay. Nang makalimang taon siyang pari, siya ay binigyan ng pagkakataon na maging kura paroko ng St. Vincent Ferrer Parish sa bayan ng Guinobatan, Albay. Dalawang taon din siyang naging kura paroko bago nagdesisyon na kumuha ng sabbatical leave sa Diyoseses ng Legaspi. Sa tulong ng rekomendasyon ng kanyang Obispo siya ay nabigyan ng pagkakataong maglingkod sa Diyoseses ng Cubao. Una siyang naatasang maglingkod sa parokya ng Sto. Cristo de Bungad, hanggang sa hiniling ng ating kura paroko na si Fr. Ronald Macale na maging guest priest ng ating parokya. Halos isang buwan nang namamalagi si Fr. Totit sa ating parokya. Bukod sa pagmimisa, may mga pagkakataon din na siya ay sumasama sa mga gawain ng mga organisasyon ng parokya. Inatasan siyang bigyan ng kaukulang pansin ang Youth Ministry ng ROLP.

Kung hindi naman abala sa mga gawain sa parokya si Fr. Totit, siya ay nanonood ng telebisyon, nakikinig ng radyo, o kaya ay naglalaro ng badminton o lawn tennis. At hindi agad maiisip na ang malumanay na paring ito ay mahilig pala sa Motor Bike!

Masaya si Fr. Totit sa kanyang pananatili sa ROLP. Madali niyang nakasundo ang mga parokyano dahil simple ang pamumuhay ng mga ito. Sinabi niya ang mga taga-ROLP ay “maasikaso, malambing, at mapagmahal sa pari.”

Sana ang pananatili ni Fr. Totit sa ating parokya ay makatulong sa mga parokyano ng ROLP na lumago ang kanilang pananampalataya sa Diyos, at maging daan din sa kanyang paglago bilang tao at bilang paring hinirang ng Diyos.