Thursday, November 8, 2007

Sacramentum Caritatis: Sakramento ng Pag-ibig

Ang dokumentong ito ay isang pagsisikap na lagumin at ipaliwanag ang mga importanteng mensahe ng Santo Papa Benito XVI mula sa Sacramentum Caritatis.

Noong Pebrero 22 ng taong ito, sinulat ni Santo Papa Benito XVI ang Sacramentum Caritatis (Sacrament of Love) upang ipahayag ang kahalagahan ng Eukaristiya bilang puno at hantungan ng buhay at misyon ng Simbahang Katoliko. Ang Sacramentum Caritatis ay ang ikalawang dokumento na sinulat ng Santo Papa tungkol sa pag-ibig. Kung maaalala natin noong nakaraang taon ay sinulat ng Santo Papa ang Deus Caritas Est (God is Love).

Hinihikayat ng Santo Papa ang lahat ng mga nananampalatayang Katoliko na palalimin ang kanilang pag-unawa sa kaugnayan ng misteryo, liturhiya at ng makabagong pagsamba na nagmumula sa Banal na Eukaristiya bilang sakramento ng pag-ibig. Dapat tandaan na ang buhay na Eukaristiyang pananampalataya ay nagdudulot ng pagpapalalim ng ating pakikibahagi sa misyon ni Kristo dito sa mundo.

Misteryo ng Pananampalataya

Ang Eukaristiya ay isang misteryo ng pananampalataya. Ipinahahayag sa banal na misa ng mga pari ang pagkamangha sa pagpapalit ng tinapay at alak sa katawan at dugo ni Kristo. Sa Eukaristiya, ibinibigay ng Panginoong Hesus ang Kanyang buong sarili at dakilang pagmamahal.

Ang Banal na Santatlo at ang Eukaristiya

Ang doktrina ng Banal na Santatlo (Ama, Anak at Espiritu Santo) ay binubuo ng tatlong katotohanan: (1) na ang Diyos ay iisa, (2) sa tatlong magkakaiba at (3) magkakapantay na Persona. Ito ay isang misteryo, hindi lamang dahil ang iisang Diyos ay may tatlong persona, ngunit dahil din sa Siya ay walang-hanggang PAG-IBIG. Ipinakikita sa Eukaristiya ang kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos sa tao, mula sa paglikha at pag-aalaga ng Diyos Ama, sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus upang matubos tayo sa kasalanan, at ang pananahan ng Espiritu Santo upang tayo ay pabanalin. Ang “misteryo ng pananampalataya” ay ang misteryo ng pag-ibig ng Banal na Santatlo.

Hesus ang Kordero ng Diyos

Ang pagkamatay ni Kristo sa krus ay ang katuparan ng pagtalikod ng Diyos sa kanyang sarili upang itaguyod at iligtas ang sangkatauhan. Sa eukaristiya ipinahahayag ng pari “Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tatanggap sa kanyang piging.” Sa pagbibigay ni Hesus ng kanyang buong sarili, binigyang katuparan niya ang pangakong kaligtasan ng Diyos sa tao.

Ang Espiritu Santo at ang Eukaristiya

Ang Espiritu Santo ay gumagalaw na mula pa nung likhain ng Diyos ang mundo, sa paglilihi kay Hesus ng Birheng Maria, sa pagtupad ni Hesus ng kanyang misyon, at sa pagdapo niya sa mga Apostoles noong Pentekostes. Ang Espiritu Santo ang Siyang nagpapahintulot sa pagbabago ng tinapay at alak upang maging katawan at dugo ni Kristo.

Ang Eukaristiya at ang Simbahan

Dapat maunawaan na ang Simbahang tinutukoy dito ay ang mga tao at hindi istruktura. Sa pagkamatay ni Hesus sa krus, itinatag Niya ang Simbahan bilang kanyang kabiyak at katawan. Ang Simbahan ay nagsisilbi ring tanda at instrumento ng matalik na pakikipag-ugnay sa Diyos at ng pagkakaisa ng buong sangkatauhan (GS, 42). Ang buong Simbahan na nakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay pinag-iisa ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Eukaristiya.

Ang Eukaristiya at mga Sakramento

Ang sakramento ay isang materyal na tanda na nagkakaloob ng grasya, binibigyang-bisa ang isinasagisag nito, at nagbubunga ng grasya sa pamamagitan ng isinasagisag na grasya. Ang mga sakramento ay tumutulong na ipaliwanag kung paano maaaring kumilos ang grasya ni Kristo sa atin. Ang lahat ng mga sakramento na ating tinatanggap ay may malapit na kaugnayan sa Eukaristiya. Ang mga sakramento ay pinag-iisa at humahantong sa Eukaristiya.

  1. Binyag at Kumpil

Tayong lahat ay sinilang na makasalanan at nasa isang kalagayang taliwas sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay naliligtas sa kasalanan at nagiging mga lehitimong anak ng Diyos. Sa kumpil naman ipinagkakaloob sa atin ang biyaya ng Espiritu Santo upang maging patuloy na saksi ng Mabuting Balita ng Panginoon. Ang binyag at kumpil ay nagiging perpekto sa pagtanggap sa Eukaristiya.

Sa pagtanggap ng binyag at kumpil, ang tao ay nagiging bahagi ng malaking pamilya ng Diyos. Kaya’t nais ng Santo Papa na bigyang halaga ang mga sakramentong ito ng bawat Kristiyanong pamilya. Ang bawat pamilya ay dapat na maging saksi sa pagtanggap ng mga sakramento ng mga miyembro nito, at suportahan ang paglago ng kanilang Kristiyanong pananampalataya.

  1. Sakramento ng Pagbabalik-loob

Ang mga nananampalataya ay naiimpluwensiyahan ng kultura ng pagwawalang-bahala sa kasalanan at pangangailangan na maging banal upang maging karapat-dapat sa pagtanggap kay Kristo sa banal na Eukaristiya. Ang sakramento ng pagbabalik-loob, o pagkukumpisal sa pari, ay nagsisilbing lunas upang upang maituwid ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang pagmamahal sa Eukaristiya ay nagdudulot ng higit na pagpapahalaga sa sakramento ng pagbabalik-loob.

  1. Pagpapahid ng Langis

Sa Eukaristiya ipinakita ni Hesus kung paanong ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay ay bunga ng kanyang dakilang pagmamahal. Sa sakramento ng pagpapahid ng langis naman ay ipinakikita ang pakikiisa ng mga maysakit sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buong sarili para sa kaligtasan ng lahat.

  1. Banal na Orden

Ang kaugnayan ng Eukaristiya sa sakramento ng banal na orden ay nasasaad sa sinabi ni Hesus, “Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin” (Lk 22:19). Sa paglilingkod ng pari sa kanyang ministeryo ipinakikita niya si Kristo bilang pinuno at pastol.

Hinihikayat ang lahat ng mga Kristiyanong pamilya at pamayanan na suportahan ang paglago ng bokasyon sa pagpapari at pagiging relihiyoso.

  1. Kasal

May espesyal na kaugnayan ang Eukaristiya at ang sakramento ng kasal. Ang buong Kristiyanong pamumuhay ay marka ng pagmamahal ni Kristo at ng Simbahan na Kanyang kabiyak. Pinatatatag ng Eukaristiya ang pag-iisang-dibdib ng mga ikinakasal upang ito ay maging kasintatag ng ugnayan at pagmamahalan ni Kristo at ng kanyang Simbahan.

Ang Eukaristiya at Eskatolohiya

Ang bawat pagdiriwang ng Eukaristiya ay humahantong sa pagtitipong eskatolohikal, o sa katapusan, ng buong bayan ng Diyos. Namatay si Kristo upang ang lahat ng sumusunod sa kanya ay magkamit ng “buhay na walang hanggan” (Mc 10:30). Ang pag-aalaala sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng Eukaristiya ay nagpapalakas sa ating pag-asa sa buhay na walang hanggan at makatagpong muli ang mga nauna na sa atin sa langit.

Ang Eukaristiya at ang Birheng Maria

Ang biyaya ng Diyos sa atin ay nabigyang katuparan sa katauhan ni Birheng Maria. Sa kanyang buong buhay sa lupa, ipinakita ni Maria ang kanyang pagsang-ayon at pakikibahagi sa pagliligtas ng Diyos sa tao. Katulad ng pagtanggap ni Maria sa Diyos, nawa’y tanggapin din natin si Kristo sa Eukaristiya.

Sanggunian:

  1. Post-Synodal Apostolic Exhortation SACRAMENTUM CARITATIS of the HOLY FATHER BENEDICT XVI to the bishops, clergy, consecrated persons and the lay faithful on the Eucharist as the source and summit of the Church’s Life and Mission. 2007. http://www.vatican.va
  2. Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko. 2000. Catholic Bishops Conference of the Philippines
  3. Garcia, Rev. William. Renewal for Lay Liturgical Ministers. 2007

ni Christina Maureen Salang

Barangay and SK Elections Candidates Forum

Ang Santo Rosaryo

Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosaryo. Ipinagdiriwang ito upang ipagdangal ang Birheng Maria. Halos 1,200 taon na rin ang nakalilipas nang unang isagawa ng mga Katoliko sa iba’t ibang panig ng mundo ang pagdarasal ng Santo Rosaryo. Ang Santo Rosaryo ay nagsimula noong ika-19 na siglo, kung saan ang mga monghe mula sa Ireland ay bumibigkas ng 150 salmo ng bibliya bilang pangunahing papuri nila sa Diyos. Subalit, sadyang mahirap bigkasin at sauluhin ang 150 salmo sa bibliya, dahilan sa hindi makapagpalimbag ng mga kopya nang mga panahong iyon. Dahil dito, pinalitan ng mga mamamayan ng 150 Ama Namin ang 150 salmong galing sa bibliya.

Naging popular ang debosyong ito, kaya naman lumikha ang mga mamamayan ng isang bagay o gamit bilang gabay sa kanilang pagdarasal. Noong una, 150 maliliit na bato ang inilalagay nila sa kanilang mga bulsa, at habang sila ay nananalangin ay binibilang nila ito sa kanilang bulsa. Subalit ang pamamaraang ito ay sadyang mahirap at komplikado, kaya’t gumamit sila ng isang manipis na lubid na may 50 buhol (ginagamit ito ng 3 beses upang maging katumbas ng 150 panalangin). Sa kalaunan, gumamit sila ng lubid na may maliliit na kahoy.

Pagkalipas ng ilang taon, ang mga monghe galing sa Ireland ay naglakbay sa buong Europa at pinalaganap ang debosyon ng Santo Rosaryo. Ang pagdarasal ng 50 “Angelic Salutations” (Ang unang bahagi sa pagdarasalng Aba Ginoong Maria) ang nagging batayan ng mga relihiyoso noon sa pagdarasal gamit ang piraso ng kahoy o buhol sa lubid, bilang kanilang gabay.

Hindi kalaunan, lumaganap ang pagdarasal ng Santo Rosaryo sa pamumuno ni Blessed Alan de Rodre, isang Dominikano. Ang mga dasal ay nahahati sa 10 at sumisimbolo ito sa 10 dekada. Sa 10 dekada dadasalin ang “Aba Ginoong Maria” bago ang isang panalangin ng “Ama Namin”.

Noong taong 1700, ang mga kaisipang ginamit sa Santo Rosaryo ay kwento ng buhay ni Hesukristo. Si St. Louis de Montfort ay lumikha ng mga kwentong tutugma sa bawat dekada ng rosaryo. Ang mga kwentong ito ay nahati sa kasiyahan, kalungkutan at kagalakan”, na sumisimbolo bilang mga misteryo ng rosaryo. Ngunit noong 2002, ang mahal na Santo Papa Juan Paulo II ay nagdagdag ng 5 pang misteryo na tinawag na mga “misteryo ng liwanag”.

Ang pagdarasal ng Santo Rosaryo ay isang banal na pag-aalay ng papuri at pasasalamat hindi lamang sa Mahal na Birheng Maria kundi sa Poong Maykapal. Ang debosyong ito ay ating panatilihin, at tingnan ang pagdarasal ng Santo Rosaryo hindi bilang isang obligasyon ngunit isang matamis na pag-aalay ng mga dalangin sa Panginoon.

Hango mula sa “A Brief History of the Rosary” ni Dan Rudden

http://www.erosary.com/rosary/about/history.html

ni Rheciel Belen

Kasalang Simbahan

Labing-isang mga magsing-irog ang nakibahagi sa Kasalang Simbahan na naganap noong Agosto 25, 2007. Ang kasal ay pinamunuan ng ating kura paroko na si Fr. Ronald Macale.

Matapos ang kasal ay nagkaroon ng reception na idinaos sa roofdeck ng parish center. Doon isinagawa ang mga tradisyonal na gawain tuwing may kinakasal gaya ng paghahati ng cake, pag-inom ng alak at picture taking. Masayang-masaya ang mga ikinasal dahil ang kanilang pagsasama ay may basbas na ng Diyos sa pamamagitan ng Simbahan.

Ang Kasalang Simbahan ay matagumpay na idinaos sa tulong ng Family and Life Ministry at ng lahat ng mga organisasyon na kabilang dito.

ni Leslie Mendezabal

Blessing of Pets

The Recyclable Show

Isang maganda at matagumpay na fashion show ang naganap noong Setyembre 16 sa Quezon City Performing Arts Theater na pinamagatang "The Recyclable Show". Ito ay isang fundraising activity para sa pagpapatayo ng patio ng ating simbahan.


Itinampok dito ang mga sari-saring kasuotang gawa sa recyclable materials tulad ng mga kubyertos na gawa sa plastik, paper plate, straw at compact disc. Ngunit may malaking bahagi rin ng programa na nagtuon ng pansin tungkol sa kahalagahan sa pangangalaga ng kalikasan.
Ang tagumpay ng programang ito ay naisakatuparan sa pamumuno ng Mother Butler Guild (MBG), at sa tulong ng mga kabataan at mga magulang ng
Infant Jesus Learning Academy at sa lahat ng mga nanood.

ni Angeline Papa