Tuesday, February 2, 2010

PPCRV CORNER

PARISH PASTORAL COUNCIL
FOR RESPONSIBLE VOTING

Sino ang dapat iboto sa
Eleksyon 2010?


Sa nalalapit na eleksyon, karapatan at
responsibilidad mo ang pumili ng mahusay at
matuwid na mamumuno o lider sa ating bayan.

Sinasabi sa Biblia:
“Kapag matuwid ang namamahala; nagsasaya
ang madla, ngunit matamlay ang bayan kung
ang pinuno ay masama.”
–Kawikaan 29:2

Lubhang napakahalaga ang gagawin nating
pagpili ng ating iboboto. Kaya siguraduhin na
ang iboboto natin ay matiwid at di corrupt upang
maiwasan ang kaparusahan sa sarili st sa bayan.
Gaya ng sinasabi sa Mikas 6:10-13, 16b:

“Malilimot ko ba ang kayamanang natipon ninyo
sa masamang paraan? Ang ginagamit nila’y
madayang takalan na aking kinasusuklaman.
Mapapatawad ko ba ang mga taong gumagamit
ng manfarayang timbangan? Mapang-api ang
inyong mayayaman, sinungaling ang mga
mamamayan, ang kanilang dila’y madulas sa
panlilinlang. Kaya nga, parurusahan ko ang
bansang ito; hahamakin ng mga tao ang mga
naninirahan sa lunsod na ito. Kayo ay kukutyain
ng lahat ng bansa.”


Kung kaya, paano tayo pipili ng tama?
Anong mga pamantayan ang maaari nating
gamitin? Sa Biblia mababasa natin ang ilang
mga pamantayan na gagabay sa atin sa pagpili
ng mga mabuting lider.

Bilang responsableng mamamayan, tandaan :
1. MAGPAREHISTRO. Upang makaboto,
kailangan kang magparehistro sa COMELEC.
Para sa dati nang botante, kailangang
siguraduhin na ang kanyang pangalan ay
nasa listahan ng mga botante, kaya magpa-
“validate”. Makipag-ugnayan sa munisipyo o
city hall kung saan kayo nakatira.
2. MANALANGIN. Dinidinig ng Diyos ang
ating panalangin para sa bayan. Manalangin
tayo sa Siya ang gumabay sa ating mga
pagpapasya at pagpili ng mga angkop na
kandidato sa halalan.
3. BUMOTO SA ARAW NG ELEKSYON.
Dumating ng maaga sa presinto at sundin ang
tamang proseso ng pagboto.

Formation Ministry Column
by Nikko R. Ferrera

Responsible Stewardship
…when there was nothing and darkness was all around, until God breathed life
and created us. “…and He created man in His image and likeness.” (Genesis 1:26)
…thus we became STEWARDS of GOD!
What a noble and generous ACT of GOD! Indeed His overflowing
abundance of LOVE has moved Him to give life and dignity to man. We have
been BLESSED, unworthy though we are.
Spirituality invites us to see who we are and to be sensitive to the many
blessings God has given us. What are these blessings? You can start counting.
Count your blessings… Is it really ours?
Responsible stewardship tells us to see how EVERYTHING may be returned
and offered to God, as our own gift for the common good of ALL.
It is challenging as it demands of us our personal transformation toward
becoming an ultimate GIFT of GOD who has lifted us up from nothingness,
by becoming a blessing to others. As good STEWARDS, we must find our way
back to HIM by returning the best portions of whatever we have borrowed.

The Stewardship Rack
Since 2007, the Balik Alay sa Panginoon program has gone a long way and
continuously growing. It has been supporting our local parish in its various
concerns. God’s call has echoed and, among several parishioners of ROLP,
become a driving force for self-development. This does not stop here, we
are being invited to become God’s partner serving for the good of our fellow
brothers and sisters.
In response to God’s call, we will be creating a stewardship rack for our
benefactor and donors. It will help us become more aware of our commitment
to generously share of ourselves in the midst of our own poverty. Also, this is
to invite other parishioners to be part of the program. The rack will be found
inside the church for the easy access of parishioners. Envelops will be available
inside the rack for future monthly offerings. Join now! For your jars will be
never be empty and run dry.
Our heartfelt gratitude go out to those who, in one way or another, have
contributed and willingly shared their talent, time and treasures for the success
of this endeavor. Be part of BAPP and share in the life-saving mission of the
church.

Balik-alay sa Panginoon Program Statement
of Cash Position as of October 31, 2009


Cash balance as of 09/30/09 Php 212,536.26
October donations 21,134.00
Interest Income 476.26
Less:
Donation to the Diocese of Cubao 5,000.00
(in celebration of Bishop Ongtioco’s birthday)
Donation to flood victims 5,000.00
Tax 95.25
Cash balance as of Oct. 31, 2009
PhP 224,051.27

No comments: